Leveringsvoorwaarden Premiecheck PnA

Artikel 1. Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij (respectievelijk hun rechtsopvolgers) die de opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: PnA beloningsmanagement bv.
3. Opdracht: de schriftelijke opdracht tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden (zie ook artikel 1.6)
4. Werkzaamheden: advisering op het gebied van subsidies en kostenbesparingen en voorts al het geen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, doch in ieder geval omvattende die werkzaamheden zoals uitdrukkelijk in de opdracht vermeld.
5. Kostenbesparing: een daadwerkelijk voordeel dat niet ter beschikking wordt gesteld door een subsidieverstrekker, maar wordt verkregen door het toepassen van regelgeving met als doel het bewerkstelligen van een vermindering van gemaakte of te maken kosten, dan wel het realiseren van een positief effect op het budget, alsook een door de subsidieverstrekker afgegeven verklaring op grond waarvan een recht wordt verkregen op gehele of gedeeltelijke vrijstelling van wettelijke verplichtingen.
6. Overeenkomst van opdracht: een overeenkomst van opdracht wordt als een contract/overeenkomst beschouwd indien deze door beide partijen is ondertekend. Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat de contactpersoon c.q. ondertekenaar van de Opdrachtgever gerechtigd is om verbintenissen te ondertekenen zodat de verbintenis als geautoriseerd en bindend kan worden beschouwd. Alle aanbiedingen, offertes en dergelijke van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een opdracht komt pas tot stand zodra opdrachtnemer de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever heeft ontvangen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst van opdracht
1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende overeenkomst van opdracht door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
2. De overeenkomsten van opdracht van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever ten tijde van de het tot stand komen van de overeenkomsten, is verstrekt.
3. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4. Mondeling en/of telefonisch gemaakte afspraken zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien Opdrachtnemer deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd via de mail.
Artikel 4. Uitvoering
1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door de Opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens, die de Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en in de gewenste vorm in het bezit van de Opdrachtnemer komen binnen 1 week. Daarnaast zullen de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de Opdrachtgever tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. De Opdrachtgever zal op verzoek van de Opdrachtnemer benodigde computerapparatuur, databestanden, kantoorruimte en communicatiefaciliteiten ter beschikking stellen, dit ter uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
4.De opdracht zoals door de Opdrachtgever wordt verstrekt door middel van ondertekening van de overeenkomst, wordt exclusief aan Premie-Check toegekend. Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht ook aan een andere partij verstrekt, zonder schriftelijke goedkeuring van Premie-Check, zal Premie-Check gerechtigd zijn de Opdrachtgever een bedrag in rekening te brengen als ware de opdracht wel exclusief bij Premie-check ondergebracht en uitgevoerd. In dat geval zal de opdrachtgever alle benodigde informatie ter beschikking stellen om de omvang van de declaratie vast te kunnen stellen.
5. De Opdrachtnemer zal zich inspannen de te leveren diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de kwaliteitseisen, zoals omschreven in de opdracht, en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Daarnaast zal de Opdrachtnemer zich inspannen de werkzaamheden in overeenstemming met de planning en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren. Opdrachtnemer zal die inspanningen verrichten welke onder de gegeven omstandigheden op grond van de opdracht van haar kan worden verlangd, maar staat niet in voor het bereiken van een tastbaar of gewenst resultaat.
6. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Duurt de betreffende oorzaak langer dan 6 maanden voort dan geeft dit aan Opdrachtnemer het recht deze opdracht op te zeggen.
Artikel 5 Geheimhouding
1. Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Behoudens toestemming van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Het is de Opdrachtnemer toegestaan om ten behoeve van commerciële doeleinden beperkte gegevens van de Opdrachtgever te gebruiken. Hierbij kan worden gedacht aan de naam inclusief logo van de Opdrachtgever, de omvang van subsidiebedragen en kostenbesparingen middels de sectorcode. Deze gegevens kunnen bij andere klanten worden genoemd alsmede kunnen deze gegevens op de website van de Opdrachtnemer worden vermeld of in een folder worden opgenomen. Vorenstaande gegevens kunnen nooit betrekking hebben op personeelsgegevens en/of klantengegevens. De Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever als referentie gebruiken, behalve als specifiek is overeengekomen dat de Opdrachtgever hier geen toestemming voor geeft.
Artikel 6. Kosten en tarieven
PnA stuurt een factuur ter hoogte van 25 % van de besparing tot en met het afgesproken jaar. Het bedrag van de bespaarde kortingen wordt zo mogelijk geaccordeerd door de salarisadministrateur of accountant en anders ter bevestiging voorgelegd aan opdrachtgever. Indien er geen besparingen worden gerealiseerd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Het kan zo zijn dat de facturering van PnA vooraf gaat aan de terugbetaling door belastingdienst of UWV aan de opdrachtgever.
Artikel 7. Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer een rente van 1% per maand in rekening te brengen gerekend voor elke maand of gedeelte daarvan dat de betalingsoverschrijding plaatsvindt, tot de datum van complete voldoening.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
5. Is de Opdrachtgever in gebreke bij het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment van ontvangst van de betaling.
Artikel 8. Leveringstermijn
1. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde termijn.
Artikel 9. Opzegging
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde, dan wel onbepaalde tijd zoals nader overeengekomen in de betreffende opdracht.
2. Met betrekking tot opdrachten voor onbepaalde tijd geldt een wederzijds in acht te nemen opzegtermijn van twee maanden. Wanneer één der partijen de opdracht wenst te beëindigen dan dient dit, met inachtneming van het vorenstaande, per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld.
3. Indien tot (tussentijdse) opzegging door de Opdrachtgever is overgegaan, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een winstderving bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Deze winstderving betreft de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden maar bedraagt minimaal 25 % van de in kaart gebrachte en verwachte besparingen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Mocht aansprakelijkheid voor ontstane schade toch worden vastgesteld dan is Opdrachtgever maximaal voor de in rekening gebrachte kosten aansprakelijk.

Amersfoort, 1 mei 2014.