Dienstverleningsovereenkomst in het kader van de Wet Financële Dienstverlening voor cliënten van PnA Financiële Diensten

Inleiding
Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing voor zover ze betrekking hebben op de aanbieding van financiële producten. Een van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. In deze brochure geven wij u daarom de belangrijkste informatie over ons kantoor. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Feitelijke gegevens van ons kantoor
In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor:
Financiële producten worden aangeboden door PnA Financiële Diensten. De verzekeringsadministratie voert VKG uit.
Het bezoekadres van PnA Financiële Diensten is Wiekenweg 56A, 3815 KL Amersfoort. U kunt ons telefonisch bereiken via nummer: 033-4554450 of per fax via nummer: 033-4555006. Ons algemene emailadres luidt: info@pna.nl.
PnA is ingeschreven in het register van:
– De Wet financieel toezicht onder nummer 12020949
– Het handelsregister onder nr. 32085369 van de Kamer van Koophandel.

Wat wij voor u kunnen doen:
a. wij controleren bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
b. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over mededelingen van de verzekeraar of bank en wijzigingen doorgeven in uw situatie die van belang kunnen zijn voor de door u via onze bemiddeling afgesloten financiële producten;
c. mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies
Op basis van onze ervaring met banken en verzekeraars hebben wij een selectie gemaakt van aanbieders van financiële producten. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichting hebben om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.

Financieel belang
Voor u is het eveneens van belang om te weten dat er geen enkele financiële instelling is die een financieel belang heeft in onze onderneming.

Hoe worden wij beloond?
Voor het advies dat wij u geven rekenen we een uurtarief. Wanneer dit advies leidt tot een contract met een financiële instelling kan een kostenvergoeding voor het jaarlijkse administratieve beheer onderdeel vormen van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Wat verwachten wij van u?
1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
3. Dat u nagaat wat de kosten van het aangeboden financiële product zijn. Deze kosten komen tot uitdrukking in de premie en/of het rendement van het product.<br>4. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Kifid. Het Kifid is via www.kifid.nl te bereiken. U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.